FacebookInstagram
Memur DavalarıAdalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır...

Memura Yüz Tanıma Sistemi ile Mesai Takibi Yapılabilir Mi?

Memur arkadaşlarımıza mesai takibi için; imza, yüz tanıma, kart okuma vb. sistemler uygulanabilmektedir. Bu yazımızda yüz tanıma sistemi ile memur mesaisinin takibinin mümkün olup olmadığını açıklamaya çalışacağız.

Kategori: Haberler - Tarih: 17 Eylül 2020 23:01

Memura Yüz Tanıma Sistemi ile Mesai Takibi Yapılabilir Mi?

Anayasamız;

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

Madde 13 – Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Özel hayatın gizliliği

Madde 20. (1) – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

(3) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

          demektedir. Kişisel verilerin korunması hakkı, insan onurunun korunması ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı ifade etmektedir. Yukarıda belirttiğimiz Anayasa maddelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere kişisel verilerin sistematik biçimde kayıt altına alınabilmesi için verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin yasayla düzenlenmesi zorunludur. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeye ve teknik olanaklara sahip olmayan bir idarenin, kişinin rızasını alsa dahi bu konudaki işleminin hukuka uygunluğundan söz etmek olanaklı olmayacaktır.

          Kamu kesiminde gelişen teknolojinin, kullanılmaya başlanması doğal olmakla birlikte, teknoloji kullanılarak kişisel verilerin kayıt altına alınması uygulamasının yukarıda belirtilen hükümlere uygun olması gerekmektedir.

          Memurun fotoğrafının çekilerek öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yapılması kişisel veri alınması niteliği taşımaktadır. Yüz tanıma sistemi, özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında bulunduğundan ve konunun sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren yasal bir düzenleme bulunmadığından ve toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmadığı göz önüne alındığında yüz tanıma sistemi ile memurlarımızın mesai takibinin yapılması hukuken mümkün değildir.

 @memurdavalaricom

www.memurdavalari.com

Yorumlar (0)
SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Haberler