marketingfutbol.club bahis blog sitesi 50 tl deneme bonusu veren bahis siteleri bahis siteleri
Bugun...Sağlıkçılarla İlgili Kanun Teklifini Yayınlıyoruz

Meclise Sunulan 14 Maddelik Düzenleme Neleri İçeriyor?

facebook-paylas
Tarih: 08-06-2022 12:58

Sağlıkçılarla İlgili Kanun Teklifini Yayınlıyoruz

Madde 1 – İlgili düzenleme ile aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için belirlenen süre 1/1/2029 tarihine uzatılmıştır.

Madde 2 – 5434 Sayılı Kanun’a göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlar için belirlenen 17.000 gösterge rakamı 26.000 olarak, uzman olmayanlar için belirlenen 13.000 gösterge rakamı ise 20.000 şeklinde değiştirilmiştir. Bu durum 5434 sayılı Kanun’a tabi olarak emekli olan tabip veya diş tabiplerinin emekli maaşlarını artırmaktadır. 

Ayrıca yeni düzenlemeler ile 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/l-(c) kapsamında(Memur) sigortalı sayılan tabip ve diş tabipleri de bu artırımlı ilave ödemelerden faydalanabilecektir.

Madde 3 – 209 Sayılı Kanun’un 1. Fıkrasına eklenen cümle ile ek ödeme işlemlerini denetlemek üzere inceleme heyeti kurulacağı belirtilmiştir. Devamında değişiklik yapılan mezkur fıkranın 2. Cümlesinde ise personele ödenecek döner sermaye oranı belirlenmesi hususunda personelin disiplin durumunun da değerlendirileceği eklenmiş ve kurulacak inceleme heyeti yine madde hükmüne eklenmiştir.

209 Sayılı Kanun’un 1. Fıkrasında yer alan mülga kurumlar madde metninden çıkarılmıştır. Devamında ise ek ödeme oranlarında artışlar gerçekleştirilmiştir. Oranlar şu şekildedir;

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800 oranı 950’ye,

Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700 oranı yüzde 850’ye,

Pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500 oranı yüzde 650’ye,

İdarî sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı ibaresi madde metninden çıkarılmış ve devamında ise hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305’e,

Diğer personelde ise yüzde 150 oranı yüzde 225’e çıkarılmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350 oranı değişmemiştir.

Başhemşireler için öngörülen yüzde 200 oranı madde metninden çıkarılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 oranı 950 ye, yüzde 700 oranı 850’ye çıkarılmıştır.

Yeni düzenleme ile diğer personel için belirlenen yüzde 225 oranı,  İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için belirlenen 200 oranı, 260 a çıkarılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca 209 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere personele yapılacak ek ödemeler artık merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

Bakanlık’ın bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarından personele dağıtılacak miktarın yıllık toplamı, dağıtımda kullanılabilecek toplam tutarın %50 si ni geçemeyecektir. Eksi düzenleme yer alan “ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beş” oranı, “diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisi” oranı ve “(mülga) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi bazında yüzde altmış beşi geçemez.” Oranı yeni düzenlemede yer almamaktadır.

Devamında yer alan düzenlemeler ile teşkilat yasasına uyarlamalar yapılmıştır.

Madde 4 - Tabip ve diş tabipleri sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine aktarılmıştır. Pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 180 oranı %265 e çıkarılmıştır. Mezkur hüküm yalnızca il sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler için de uygulanmaktayken, uygulama kapsamı genişletilerek Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlarda eklenmiştir. Böylelikle Bakanlık kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanlarda bu hükümden faydalanabilecektir.

Madde 6 – 2547 Sayılı Kanun’un 58. Maddesinin C fıkrasında yapılan değişiklikler şu şekildedir;

1 NUMARALI BENTTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlileri için belirlenen %800 oranı 950’ye,

Araştırma görevlileri için belirlenen %500 oranı %650’ye,

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlileri için belirlenen %600 oranı %750’ye,

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan araştırma görevlileri için belirlenen %300 oranı %375’e çıkarılmıştır.

2 NUMARALI BENTTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Uzman tabipler için yüzde 600 oranı %750’ye

Hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250 oranı %305’e

Başhemşireler için yüzde 200 oranı %255’e

Diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 150 oranı %225’e

İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200 oranı %260 a çıkarılmıştır.

2547 Sayılı Kanun’un 58. Maddesinin H fıkrasında yapılan değişiklikler şu şekildedir;

Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı alınan ilave ücretlerden mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenen miktar için belirlenmiş olan yüzde 800 oranı yüzde 950’ye, Mesai saatleri dışında ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini veren öğretim üyeleri için de uygulanan yüzde 800 oranı yüzde 950’ye, değişiklik yapılan bu hüküm kapsamında öğretim üyelerine yapılacak ek ödeme ile 2547 Sayılı Kanun’un (c) ve (f) fıkraları uyarınca yapılacak ek ödeme toplamı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak ek ödeme hariç olmak üzere,ek ödeme matrahının yüzde 1600’ünü geçemeyeceği şeklinde belirlenen yüzde 1600 oranı 1900 e çıkarılmıştır. Böylelikle öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı elde ettikleri gelirin artırılması yoluna gidilmiştir.

2547 Sayılı Kanun’un 58. Maddesinin İ fıkrasında yapılan değişiklik ile Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacağı düzenlenmiştir.

Madde 7 – 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilerek Adli tıp kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacağı düzenlenmiştir.

Madde 8 – Kuraya ilişkin usul ve esaslar ibaresinden sonra (ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar)  Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir hükmünde atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslarında belirleneceği düzenlenmiştir. Madde de yapılan değişikliğin amacının tespiti için madde gerekçesi incelendiğinde; Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ve kuraya ilişkin şartlar belirlenerek bu atamalar için ortaya konulacak yeni düzenlemeler ile daha âdil bir sistem getirileceği belirtilmiştir.

Maddenin devamında ise akademik unvanlar bazında düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır.

Madde 9 – 3359 Sayılı Kanun’un Ek 3. Maddesinde belirtilen gün sayıları kadar devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapma zarureti bulunan uzman tabip unvanını kazanan personeller için talepleri halinde doğrudan 4924 sayılı Kanun’a tabi çalışmaya başlayabilmelerine imkan veren düzenleme kaldırılmış ve devamına eklenen cümle ile uzman tabiplerin önce Devlet Memuru olarak göreve başlaması, ilerleyen süreçte koşullar ve kadro imkanları doğrultusunda bulundukları ilde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecekleri düzenlenmiştir.

Madde 10 - 4924 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri yılda bir kez Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir. Dağıtımı yapılacak pozisyon sayısı 22000'i geçemez.” Hükmündeki 22000 ibaresi 27000 olarak değiştirilmiş ve 4924 Sayılı Kanun’a tabi istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı 5000 artırılmıştır.

Madde 11 – Madde gerekçesi incelendiğinde Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitim verecek eğitim görevlisi ve öğretim üyesi temininde güçlük yaşandığı ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi ile aile hekimliği hizmetlerinin kesintiye uğramadan düzenli sunulabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kurumlarınca görevlendirilerek aile hekimliği hizmetlerinde çalıştırılan öğretim üyesi, eğitim görevlisi, araştırma görevlisi ve asistanlara çalışmaları karşılığı yapılan ek ödemelerde asıl kurumlarında da döner sermayeye katkıda bulundukları dikkate alınarak 209 sayılı Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle ödeme yapılabileceği ve bu ödemelerin mezkur maddelerde belirlenmiş olan tavanları geçemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde 12 – 375 Sayılı KHK’nın ek 9. Maddesinin 8. Fıkrası ile mezkur hükme göre yapılacak ödemelerin döner sermaye bütçelerinden yapılacağı düzenlenmiştir. Madde metninden Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun çıkarılması ile Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması olanaklı hale gelmiştir.
Kaynak: www.memurdavalari.com/ÖZEL
FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Haberleri

HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 7 5 0 2 11 1 17 +10
2 Adana Demirspor 8 5 1 2 16 9 17 +7
3 Konyaspor 8 5 1 2 9 2 17 +7
4 Galatasaray 8 5 1 2 9 5 17 +4
5 Trabzonspor 8 5 2 1 13 11 16 +2
6 Beşiktaş 8 4 1 3 16 10 15 +6
7 Fenerbahçe 7 4 1 2 20 6 14 +14
8 Kayserispor 8 4 4 0 10 7 12 +3
9 Kasımpaşa 8 4 4 0 8 15 12 -7
10 Gaziantep FK 8 3 3 2 13 11 11 +2
11 Alanyaspor 8 2 3 3 11 16 9 -5
12 Giresunspor 7 2 3 2 6 9 8 -3
13 İstanbulspor 7 2 3 2 6 11 8 -5
14 Fatih Karagümrük 7 1 3 3 9 12 6 -3
15 Antalyaspor 7 2 5 0 8 14 6 -6
16 MKE Ankaragücü 7 1 5 1 7 13 4 -6
17 Sivasspor 8 0 4 4 6 13 4 -7
18 Hatayspor 7 1 5 1 4 11 4 -7
19 Ümraniyespor 8 0 6 2 5 11 2 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Keçiörengücü 7 4 1 2 16 11 14 +5
2 Eyüpspor 7 4 1 2 10 7 14 +3
3 Sakaryaspor 7 4 3 0 12 8 12 +4
4 Pendikspor 7 3 1 3 8 4 12 +4
5 Bodrumspor 7 3 2 2 13 10 11 +3
6 Manisa FK 6 3 1 2 10 8 11 +2
7 Boluspor 6 3 1 2 5 3 11 +2
8 Bandırmaspor 6 3 1 2 8 7 11 +1
9 Samsunspor 7 2 1 4 9 7 10 +2
10 Çaykur Rizespor 6 2 1 3 8 4 9 +4
11 Tuzlaspor 7 2 2 3 8 8 9 0
12 Göztepe 7 2 3 2 4 7 8 -3
13 Adanaspor 7 1 2 4 10 10 7 0
14 Gençlerbirliği 6 1 2 3 9 10 6 -1
15 Erzurumspor FK 6 1 2 3 7 10 6 -3
16 Altay 7 1 3 3 4 7 6 -3
17 Altınordu 6 0 3 3 6 12 3 -6
18 Yeni Malatyaspor 7 0 4 3 7 16 3 -9
19 Denizlispor 7 0 5 2 5 10 2 -5
Takım O G M B A Y P AV
1 İskenderunspor A.Ş. 8 7 1 0 12 4 21 +8
2 Kocaelispor 8 5 0 3 16 6 18 +10
3 1928 Bucaspor 8 4 0 4 12 4 16 +8
4 Karacabey Belediye Spor 8 4 0 4 10 3 16 +7
5 Ankara Demirspor 8 4 1 3 9 3 15 +6
6 Zonguldak Kömürspor 8 4 2 2 11 7 14 +4
7 1461 Trabzon FK 8 3 1 4 7 5 13 +2
8 Serik Belediyespor 8 3 1 4 10 9 13 +1
9 Van Spor FK 8 2 2 4 8 7 10 +1
10 Kastamonuspor 8 2 2 4 6 6 10 0
11 Kırklarelispor 8 2 2 4 7 8 10 -1
12 Fethiyespor 8 3 4 1 9 11 10 -2
13 Etimesgut Belediyespor 8 2 3 3 9 7 9 +2
14 Kırşehir FSK 8 1 3 4 5 7 7 -2
15 Sarıyer 8 1 3 4 10 13 7 -3
16 Balıkesirspor 8 2 5 1 6 13 7 -7
17 Adıyaman FK 8 1 4 3 5 8 6 -3
18 Diyarbekir Spor 8 1 5 2 8 16 5 -8
19 Uşak Spor 8 0 5 3 3 14 3 -11
20 Pazarspor 8 0 7 1 4 16 1 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 5 4 1 0 6 3 12 +3
2 Belediye Derincespor 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 52 Orduspor FK 5 3 1 1 5 3 10 +2
4 Elazığspor 5 3 1 1 4 2 10 +2
5 Belediye Kütahyaspor 5 2 0 3 8 2 9 +6
6 Karaköprü Belediyespor 5 2 0 3 6 1 9 +5
7 Ağrı 1970 Spor 5 3 2 0 5 5 9 0
8 Hacettepe 1945 5 2 1 2 7 6 8 +1
9 Karşıyaka 5 2 2 1 6 4 7 +2
10 1922 Konyaspor 5 2 2 1 6 6 7 0
11 1954 Kelkit Bld.Spor 5 1 1 3 4 4 6 0
12 Şile Yıldızspor 5 0 0 5 3 3 5 0
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 2 2 3 5 5 -2
14 Çatalcaspor 5 1 3 1 3 4 4 -1
15 Edirnespor 5 1 4 0 2 7 3 -5
16 Yomraspor 5 0 3 2 2 5 2 -3
17 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 5 0 3 2 2 7 2 -5
18 Eskişehirspor 5 0 4 1 6 14 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/10/2022 Gaziantep FK vs Adana Demirspor
 08/10/2022 İstanbulspor vs MKE Ankaragücü
 08/10/2022 Antalyaspor vs Konyaspor
 08/10/2022 Giresunspor vs Beşiktaş
 09/10/2022 Ümraniyespor vs Kayserispor
 09/10/2022 Hatayspor vs Alanyaspor
 09/10/2022 Fenerbahçe vs Fatih Karagümrük
 10/10/2022 Başakşehir FK vs Sivasspor
 10/10/2022 Trabzonspor vs Kasımpaşa
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/10/2022 Adanaspor vs Bandırmaspor
 08/10/2022 Bodrumspor vs Sakaryaspor
 08/10/2022 Keçiörengücü vs Boluspor
 08/10/2022 Eyüpspor vs Manisa FK
 08/10/2022 Samsunspor vs Gençlerbirliği
 09/10/2022 Tuzlaspor vs Altınordu
 09/10/2022 Yeni Malatyaspor vs Erzurumspor FK
 09/10/2022 Denizlispor vs Pendikspor
 10/10/2022 Altay vs Çaykur Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/10/2022 Ankara Demirspor vs 1461 Trabzon FK
 09/10/2022 Etimesgut Belediyespor vs Zonguldak Kömürspor
 09/10/2022 Kastamonuspor vs Adıyaman FK
 09/10/2022 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs Pazarspor
 09/10/2022 Serik Belediyespor vs Balıkesirspor
 09/10/2022 Kocaelispor vs Fethiyespor
 09/10/2022 Sarıyer vs Uşak Spor
 09/10/2022 Diyarbekir Spor vs İskenderunspor A.Ş.
 09/10/2022 Karacabey Belediye Spor vs Van Spor FK
 09/10/2022 1928 Bucaspor vs Kırklarelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/10/2022 Çatalcaspor vs Nevşehir Belediyespor
 09/10/2022 Ağrı 1970 Spor vs Belediye Derincespor
 09/10/2022 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 09/10/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Hacettepe 1945
 09/10/2022 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü vs 1922 Konyaspor
 09/10/2022 Eskişehirspor vs Edirnespor
 09/10/2022 Karşıyaka vs Karaköprü Belediyespor
 09/10/2022 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Belediye Kütahyaspor
 09/10/2022 52 Orduspor FK vs Elazığspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Sendikanızdan Memnun Musunuz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter instagram Youtube RSS
YUKARI YUKARI