X 20
Bugun...Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, hakim ve savcı yardımcılarının 1 yıl eğitim alacağını ve 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarının yanında görev yapacağını açıkladı.

facebook-paylas
Tarih: 07-05-2024 09:53

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı

ÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hâkim ve savcı yardımcılığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, mesleğin etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına hazırlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; hâkim ve savcı yardımcılarının atanmalarını, hâkim ve savcı yardımcılığının süresi ve dönemlerini; hâkim ve savcı yardımcılarının hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmalarını; görev yerlerinin tespitini, haklarında doldurulacak değerlendirme formlarının şekil ve içeriğini; eğitici hâkim ve savcıların belirlenmesi ve görevlerini; hâkim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki görev, sorumluluk ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını ve diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu, 10/A ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonları ile bölge idare mahkemesi adalet komisyonlarını,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Bakan: Adalet Bakanını,

ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

d) Eğitici hâkim ve savcı: Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Adalet Bakanı tarafından görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcısını,

e) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Görev dönemi dosyası: Hâkim ve savcı yardımcılarının görev dönemi içinde mahkeme ve savcılıklarda yaptığı iş ve işlemleri içeren kayıtların bulunduğu hâkim ve savcı yardımcısı adına oluşturulan dosyayı,

g) Hâkim ve savcı yardımcıları: Adli yargı hâkim ve savcı yardımcıları, idari yargı hâkim yardımcıları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığına atananları,

ğ) Hâkim ve savcı yardımcılığı uygulama merkezi (HASYUM): Adalet komisyonlarının bulunduğu yargı yerlerinde hâkim ve savcı yardımcılarının eğitimi için oluşturulan çalışma alanlarını,

h) Müfettiş: Adalet başmüfettişleri ve müfettişleri ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu başmüfettişleri ve müfettişlerini,

ı) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

Hâkim ve savcı yardımcılığının hedefleri

MADDE 5- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarının;

a) Hâkimliğin ve Cumhuriyet savcılığının gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bunu davranış hâline getirmelerini,

b) Mesleğin gerektirdiği bağımsızlık ve tarafsızlık anlayışına sahip kişiler olarak yetişmelerini,

c) Yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp yüksek mahkeme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile mukayeseli hukuktan yararlanmalarını, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin yöntem ve esaslarını öğrenmelerini,

ç) Resmî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin usul ve esasları öğrenmelerini,

d) Mesleki konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını,

e) İnsan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini,

f) Meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini,

g) Toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetişmelerini,

ğ) Çalışma disiplinine uyma alışkanlığı kazanmalarını ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmalarını,

sağlamak, hâkim ve savcı yardımcılığının hedefleridir.

İKİNCİ BÖLÜM

Atanma, Süre, Dönemler, Görev Ayrımları ve Görev Yerlerinin Belirlenmesi

Hâkim ve savcı yardımcılığına atanma

MADDE 6- (1) Hâkim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarılı olan ve atanmaya engel hali bulunmayanlar, Bakanlığın belirleyeceği adalet komisyonlarının bulunduğu il veya ilçelere tercihleri dikkate alınarak Bakanlıkça hâkim ve savcı yardımcısı olarak atanırlar. Bu atamada Bakanlıkça belirlenen sayıdan fazla hâkim ve savcı yardımcısının aynı il veya ilçeyi tercih etmesi durumunda, sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretleri bulunanlara öncelik verilmek suretiyle yazılı yarışma sınav sonucunda puanı yüksek olandan başlanarak yapılan sıralama esas alınır.

Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi ve dönemleri

MADDE 7- (1) Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıldır.

(2) Hâkim ve savcı yardımcılığı; temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşur. Temel eğitim ve son eğitim Akademi tarafından verilir.

(3) Hâkim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip temel eğitime alınır.

(4) Görev dönemi, yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilir. Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcıları Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır. Görev dönemini tamamlayan hâkim ve savcı yardımcıları son eğitime alınır.

(5) Temel eğitim dönemi 3 ay, görev dönemi iki kez 2 ay ara eğitim olmak üzere toplam 30 ay ve son eğitim dönemi 3 aydır.

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılarının görev ayrımları

MADDE 8- (1) Temel eğitim döneminde adli yargı hâkim ve savcı yardımcıları, adli yargı teşkilatının ihtiyaç durumu ile imkânlar ölçüsünde, kendi istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılır.

(2) İhtiyaç duyulan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı ile hâkim ve savcı yardımcılarının görev ayrımlarına ilişkin taleplerinin uyuşmaması halinde hâkim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınav puanı yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, puanların eşit olması halinde ise kura çekilmek suretiyle Bakanlıkça görev ayrımı yapılır.

Hâkim ve savcı yardımcılarının görev yerlerine atanmaları

MADDE 9- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarının temel eğitim dönemi sonunda yapılan yazılı sınav sonuçları Akademi tarafından Bakanlığa bildirilir. Hâkim ve savcı yardımcıları aldıkları yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlanarak görev ayrımları itibarıyla ayrı ayrı sıralanır. Eşitlik halinde hâkim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavında puanı yüksek olana öncelik tanınır. Eşitliğin devam etmesi halinde kura çekilmek suretiyle sıralama belirlenir. Hâkim ve savcı yardımcıları bu sıralamaya göre Bakanlıkça belirlenen adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerleri arasından seçtikleri il veya ilçelere görev dönemini geçirmek üzere atanır.

(2) Bakanlık, hâkim ve savcı yardımcılarının görev yapacağı yerleri belirlerken adliyelerdeki eğitici hâkim ve savcı sayısı ile adliyelerin fiziki koşullarını göz önünde bulundurur.

(3) Belirlenen adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerleri, her atama döneminde güncellenerek Genel Müdürlüğün resmî internet sitesinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Dönemi Çalışma Usul ve Esasları

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılarının görev dönemi yer ve süreleri

MADDE 10- (1) Hâkim ve savcı yardımcıları, eğitici hâkim veya savcıların görev yaptığı mahkeme ve Cumhuriyet savcılıklarında ve onların nezaretinde görev yapar.

(2) Hâkimliğe atanacak hâkim ve savcı yardımcıları, görev döneminde;

a) Asliye hukuk mahkemesinde 7 ay,

b) Sulh hukuk mahkemesinde 2 ay,

c) Asliye ceza mahkemesinde 4 ay,

ç) Ağır ceza mahkemesinde 2 ay,

d) Sulh ceza hâkimliğinde 2 ay,

e) Cumhuriyet başsavcılığında 1 ay,

f) Bölge adliye mahkemesinde 6 ay,

g) Yargıtayda 2 ay,

görev yapar ve Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır.

(3) Hâkimliğe atanacak hâkim ve savcı yardımcıları, görev dönemlerinde uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik ikinci fıkrada sayılan mahkemeler yerine veya bu mahkemelere ilaveten istekleri, bilgi ve becerileri dikkate alınarak eğitici hâkimin nezaretinde; aile, iş, asliye ticaret, tüketici, fikri ve sınai haklar, kadastro, icra, infaz ve çocuk mahkemeleri gibi ihtisas mahkemelerinde süresi belirtilmek suretiyle ilgili adalet komisyonunca görevlendirilebilirler.

(4) Cumhuriyet savcılığına atanacak hâkim ve savcı yardımcıları, görev döneminde;

a) Cumhuriyet başsavcılığında ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bulunduğu yerlerde 7 günü ceza infaz kurumu ve tutukevinde ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcısının nezaretinde olmak kaydıyla 12 ay,

b) Ağır ceza mahkemesinde 2 ay,

c) Asliye ceza mahkemesinde 2 ay,

ç) Sulh ceza hâkimliğinde 2 ay,

d) Bölge adliye mahkemesinde 6 ay,

e) Yargıtayda 2 ay,

görev yapar ve Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır.

(5) Hâkim ve savcı yardımcıları, görev yaptıkları mahalde teftiş yapılması halinde, görev yaptıkları yere bakılmaksızın Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptıkları teftişlerde ayrı ayrı 1 ayı geçmemek üzere müfettişlerce çalıştırılabilir. Bu süreler, görev yaptıkları yerin süresinden sayılır.

(6) Hâkim ve savcı yardımcılarının, görev yaptıkları adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerlerindeki mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılığında hangi sırayla görev yapacakları Bakanlıkça adalet komisyonlarına bildirilir.

(7) Bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yer ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcı yardımcıları o yerdeki bölge adliye mahkemelerinde görevlendirilir. Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görev yapan hâkim ve savcı yardımcılarının görev yapacağı bölge adliye mahkemeleri belirlenirken hâkim ve savcı yardımcılarının tercihleri, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcı yardımcılarının sayısı, daire sayısı ve eğitici hâkim ve savcı sayısı dikkate alınır. Belirlenen sayıdan fazla hâkim ve savcı yardımcısının aynı bölge adliye mahkemesini tercih etmesi durumunda, sırasıyla mazeretleri ve temel eğitim dönemi sonunda atamaya esas alınan sıralama dikkate alınır.

İdari yargı hâkim yardımcılarının görev dönemi yer ve süreleri

MADDE 11- (1) İdari yargı hâkim yardımcıları, eğitici hâkimlerin görev yaptığı mahkemelerde ve onların nezaretinde görev yapar.

(2) İdari yargı hâkim yardımcıları, görev döneminde;

a) İdare mahkemesinde 8 ay,

b) Vergi mahkemesinde 6 ay,

c) Bölge İdare Mahkemesinde 4 ay,

ç) Danıştayda 8 ay,

görev yapar ve Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır.

(3) İdari yargı hâkim yardımcıları, görev yaptıkları mahalde teftiş yapılması halinde, görev yaptıkları yere bakılmaksızın Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptıkları teftişlerde ayrı ayrı bir ayı geçmemek üzere müfettişlerce çalıştırılabilir. Bu süreler görev yaptıkları yerin süresinden sayılır.

(4) İdari yargı hâkim yardımcılarının, görev yaptıkları adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerlerindeki mahkemelerde hangi sırayla görev yapacakları Bakanlıkça adalet komisyonlarına bildirilir.

Hâkim ve savcı yardımcılarının geçici görevlendirilmeleri

MADDE 12- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarının eğitim dönemleri ile görev döneminde ilk derece yargı yerleri dışında çalışacakları yerlerin tarihlerine ilişkin planlama Genel Müdürlük tarafından yapılır. Eğitim dönemlerinin tarihlerine ilişkin planlamanın yapılmasında Akademinin görüşü alınır. Yapılan planlama elektronik ortamda hâkim ve savcı yardımcılarının bilgisine sunulabilir.

(2) Hâkim ve savcı yardımcıları, bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştaydaki görev dönemleri ile Akademideki temel, ara ve son eğitim dönemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından geçici olarak görevlendirilir.

Hâkim ve savcı yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 13- (1) Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcılarının mahkemedeki görevleri şunlardır:

a) Hâkim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hâkime sunmak.

b) Duruşma ve keşif işlemlerinde hâkime yardımcı olmak.

c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hâkime sunulmadan önce kontrol etmek.

ç) Tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak.

d) Ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak.

e) Hâkimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.

f) Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hâkim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

(2) Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcılarının Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri şunlardır:

a) Cumhuriyet savcısı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek Cumhuriyet savcısına sunmak.

b) Soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının görev alanına giren işlerde Cumhuriyet savcısına yardımcı olmak.

c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı Cumhuriyet savcısına sunulmadan önce kontrol etmek.

ç) Soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak.

d) Her türlü yazışma taslağını hazırlamak.

e) Cumhuriyet savcısının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.

f) Mevzuatta belirtilen görevler ile Cumhuriyet savcısı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

(3) Münhasıran hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemler, hâkim ve savcı yardımcısı tarafından yapılamaz.

(4) Hâkim ve savcı yardımcısının yetiştirilmesi ve mesleki deneyim ve beceri kazanması amacıyla gerekli görülen uygulamalar, hâkim ve Cumhuriyet savcısının nezaretinde yaptırılabilir.

(5) Hâkim ve savcı yardımcılarının görev yaptığı yargı mercilerinde çalışan personel, görevleriyle ilgili olarak hâkim ve savcı yardımcılarına karşı sorumludur.

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılarının ilk derece mahkemelerinde çalışma esasları

MADDE 14- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarının ilk derece mahkemelerinde çalışma esasları şunlardır:

a) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyaları inceleyerek iddianamenin kabulü veya iadesi yönünde yazılı görüşünü gerekçeleri ile birlikte ilgili hâkime sunar.

b) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda tensip taslaklarını hazırlayarak ilgili hâkime sunar.

c) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda tanık dinlenmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ve istinabe işlemleri yapılmadan önce, taraflara sorulacak sorular, keşifte dikkat edilmesi gereken hususlar, bilirkişinin cevaplaması gereken sorular hakkında ilgili hâkime yazılı görüşünü sunar, bu işlemlere ve duruşmalara katılır.

ç) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyaları inceler, duruşma öncesi veya sonrasında yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak ilgili hâkime yazılı görüşünü sunar.

d) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda ara kararların icrasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar ve denetler.

e) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen karara çıkacak dosyalarda kısa karar ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlar.

f) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda harç, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerini hesaplar, kesinleştirme işlemlerinin yapılmasına dâhil olup ilgili hâkime sunar.

g) Hâkim ve savcı yardımcıları, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından talep edilen ve kendisine tevdi edilen tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma, iletişimin tespiti gibi evraka ilişkin görüşünü ilgili hâkime sunar.

ğ) Hâkim ve savcı yardımcıları nöbet esnasındaki işlemlerde ilgili hâkim ile birlikte çalışır.

h) Hâkimlerin denetlemekle yükümlü oldukları kalem ve diğer adalet dairelerinin denetiminde hâkim ve savcı yardımcıları yanında görev yaptığı hâkim nezaretinde çalışır.

ı) Hâkim ve savcı yardımcıları davanın mahiyeti, taraf teşkilinin sağlanması, tebligat işlemlerinin yapılması ve ön inceleme işlemleri hakkında hâkim tarafından öngörülen sürede düzenli aralıklarla inceleme yapar ve yapılması gerekenlerle ilgili yazılı görüşünü hâkime sunar.

i) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti gibi taleplere ilişkin görüşünü ilgili hâkime sunar.

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılarının Cumhuriyet başsavcılığında çalışma esasları

MADDE 15- (1) Hâkim ve savcı yardımcılarının Cumhuriyet Başsavcılığında çalışma esasları şunlardır:

a) Hâkim ve savcı yardımcıları suç ihbarı, şikâyet ve suç duyurusu üzerine yapılacak işlemler hakkında yazılı görüşünü ilgili Cumhuriyet savcısına sunar.

b) Hâkim ve savcı yardımcıları duruşma, ölü muayenesi, otopsi, olay yeri inceleme, keşif işlemlerine katılır.

c) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda, müşteki, tanık ve şüpheliler dinlenmeden önce hazırlık yapar ve bu işlemlere katılır.

ç) Hâkim ve savcı yardımcıları nöbet ve müracaat işlemlerinde ilgili Cumhuriyet savcısı ile birlikte çalışır.

d) Hâkim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda karar taslaklarını hazırlar ve ilgili Cumhuriyet savcısına sunar.

e) Hâkim ve savcı yardımcıları Cumhuriyet savcılığının mütalaasının istenildiği hususlar ile görüldü amacıyla mahkemelerden gönderilen gerekçeli kararları, öncelikle inceler ve bu işlemlere ilişkin görüşünü ilgili Cumhuriyet savcısına sunar.

f) Hâkim ve savcı yardımcıları ceza infaz kurumu ve tutukevinden sorumlu Cumhuriyet savcısının rehberliğinde kurumun idaresi ve denetimi, hükümlü ve tutuklularının sevk, nakil, disiplin ve tahliye işlemleri ile eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini gözlemler, kısmi ve genel aramalara katılır.

g) Hâkim ve savcı yardımcıları özel soruşturma usullerine göre yürütülen soruşturma dosyalarında yapılacak işlemler hakkında ilgili Cumhuriyet savcısına görüşünü sunar.

ğ) Hâkim ve savcı yardımcıları igili Cumhuriyet savcısı ile birlikte icra müdürlükleri, noterler, arşiv, suç eşyası emanet memurluğu ve Cumhuriyet başsavcılığının sorumluluğunda olan diğer denetimlere katılır.

h) Hâkim ve savcı yardımcıları ilgili Cumhuriyet savcısı refakatinde adli görüşme odalarında, adli destek müdürlüklerinde, çocuk izlem merkezlerinde, adli tıp kurumu gibi merkez müdürlüklerinde işlemlere katılır.

ı) Hâkim ve savcı yardımcıları Cumhuriyet savcısı tarafından hukuk mahkemelerinde açılması gereken davalarla ilgili, kendisine tevdi edilen dosyaları inceleyerek ilgili Cumhuriyet savcısına yazılı görüşünü sunar.

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılarının bölge adliye mahkemesinde görev dönemi ve çalışma esasları

MADDE 16- (1) Hâkim ve savcı yardımcıları bölge adliye mahkemelerinde görevlerini yapmak üzere 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilir. Hâkimliğe atanacak hâkim ve savcı yardımcıları, hukuk dairelerinde 3 ay, ceza dairelerinde 3 ay, Cumhuriyet savcılığına atanacak hâkim ve savcı yardımcıları ise iki farklı ceza dairesinde üçer ay görev yapar. Daire sayısı, eğitici hâkim ve savcı sayısı ile ihtiyaç durumu nazara alınarak hâkim ve savcı yardımcılarının görev yapacakları daireler bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

(2) Hâkim ve savcı yardımcılarına, ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) İstinaf sebeplerinin tartışılması,

ç) Kararların yazılması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

(3) Hâkim ve savcı yardımcıları, yazdıkları karar taslaklarını eğitici hâkim ve savcının görüşünü aldıktan sonra ilgili daireye sunar.

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılarının Yargıtayda görev dönemi

MADDE 17- (1) Hâkim ve savcı yardımcıları Yargıtayda görevlerini yapmak üzere 2 ay süreyle geçici olarak görevlendirilir.

(2) Hâkimliğe atanacak hâkim ve savcı yardımcıları, Yargıtayca uygun görülen hukuk dairelerinde 1 ay, ceza dairelerinde 1 ay görev yapar. Cumhuriyet savcılığına atanacak hâkim ve savcı yardımcıları ise Yargıtayca uygun görülen ceza dairelerinde 1 ay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 1 ay görev yapar.

(3) Yargıtayca, çalışılan yerler ve süreleri, çalışma usul ve esasları, hâkim ve savcıFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 37 32 2 3 89 25 99 +64
2 Fenerbahçe 37 30 1 6 93 31 96 +62
3 Trabzonspor 37 20 13 4 65 48 64 +17
4 Başakşehir FK 37 17 13 7 51 41 58 +10
5 Beşiktaş 37 16 13 8 51 45 56 +6
6 Kasımpaşa 37 15 14 8 60 64 53 -4
7 Alanyaspor 37 12 10 15 52 49 51 +3
8 Sivasspor 37 13 12 12 45 53 51 -8
9 Çaykur Rizespor 37 14 15 8 48 56 50 -8
10 Antalyaspor 37 12 13 12 43 48 48 -5
11 Adana Demirspor 37 10 13 14 52 55 44 -3
12 Samsunspor 37 11 16 10 41 49 43 -8
13 Kayserispor 37 11 14 12 43 55 42 -12
14 Gaziantep FK 37 11 18 8 49 57 41 -8
15 Konyaspor 37 9 14 14 39 50 41 -11
16 MKE Ankaragücü 37 8 13 16 44 48 40 -4
17 Hatayspor 37 8 15 14 43 52 38 -9
18 Fatih Karagümrük 37 9 18 10 46 51 37 -5
19 Pendikspor 37 9 18 10 42 72 37 -30
20 İstanbulspor 37 4 26 7 27 74 16 -47
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/05/2024 Alanyaspor vs Antalyaspor
 25/05/2024 Fatih Karagümrük vs Samsunspor
 25/05/2024 Sivasspor vs Kayserispor
 26/05/2024 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
 26/05/2024 Fenerbahçe vs İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor vs Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 26/05/2024 Konyaspor vs Galatasaray
 26/05/2024 Pendikspor vs Gaziantep FK
 26/05/2024 Trabzonspor vs MKE Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Sendikanızdan Memnun Musunuz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter instagram Youtube RSS
YUKARI YUKARI